• Map
  • Wall
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
(¨`v´¨)hummm wêl î come frm E$$êx. mê m8s fînk im a êå$y pêr$ön 2 gêt ön wîth n can åv å låff. î lövê göin öut wîth m8$. ppl $åy îm up frönt ånd can bê å nuttå. î likê mêêtin nêw ppl ånd mê m8$ cömplåîn î bürp å löt, tlk n åct dirty åll thê timê $ö î nêêd $üm 1 whö cån cöntröl mê!! büt ü wîll äv tä jüdgê mê 4 yä $êlf¸¸.·*´¯`v´¯`*·.¸¸¸¸.·*´¯`v´¯`*·.