• Map
  • Wall
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
AlwäŸs ävïn ä läf cüs däts wt lïfës äböüt! lövë mŸ böŸfrïënd kärl wïth äll mŸ hëärt hë mëäns ëvërŸthïng tö më! we been tögëthër för 4 Years nöw ï rëällŸ wöüldnt nö wöt ïd dö wïthöüt hïm hës thë möst ämäzïng përsön ëvër!!!! lövë Ÿöü bäbŸ förëvër. Love goin out wid ma mates havin a laf. i take each day as it comes, im also a bit of a **** ed :-)