• Map
  • Wall
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
*♥*I'm Dεád Small.Av Dárk Brøwn Háìr Wì Bløndε Hìghlìghts In.Game 4 Out.I Talk Sh*te All The Time Cant Shut Me Up Once I Get Goin Lol.Nwt Elsε Rεály Yá'l Av Tø Ask Sum1 Hu Knøws Mε Lol *♥*