• Map
  • Wall
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
wë¿¿ im (kiss_)©hatti ñ im ©uté (ma_)i gøt ß®øwñ hai® (ass_)añð ßlüë ë¥ë§(babe) im ßüßßl¥ (.)ñ alwaÿ§ up 4 a (co.)gigglê im ©allèð(uk) ð ßia©h åñd ©®åz¥ åt §kéwl if u wna chat 2 me add me on msn - add all da bits in da brackets n u will find ma addy in dr :P ~ wrk ov art :D