• Map
  • Wall
  • Meet
  • Add to likes
  • Say Hello
  • Send eCard
  • Send a Gift
  • Share
About Me
16yr old guy . . . lykz sportz . . . lykz mezzin around . . . lykz chillin n mah room . . . lykz sound tripz . . . lykz movie marathonz . . . lykz 2sleep ol day . . . lykz 2day dream . . . lykz rock muzic . . . lykz 2sing . . . lykz 2 go in a band . . . lykz(wntz) 2 play guitarz . . . lykz cool dudez . . . lykz kapwa rockerz!!! . . . lykz chillin in d toilet(hehe) . . . lykz 2eat shrimpz!!! . . . lykz nature . . . lykz d cold weather(bt nt too cold) . . . lykz 2watch DVDz nd VCDz (u kno wot i min . . . hehe) . . . lykz computerz . . . lykz technology . . . lykz loadz o thingz . . . lykz *her* . . . :D